2011. február 25., péntek

Juhász Géza Péter (CASCADOSS Magyarországi Egyesület) beszámolója az ePSIplatform nyílt adatokkal kapcsolatos berlini rendezvényéről


A HUNAGI LAPSI Csapat nevében Juhász Géza Péter részt vett a berlini ePSIplatform találkozón. Szakmai beszámolóját
minden az adatpolitika iránt érdeklődő figyelmébe ajánlom.

"ePSI platform Berlin – Open Data: Apps for Everyone?

Február 18-án Berlinben került megrendezésre az „ePSI platform Berlin – Open Data: Apps for Everyone?” című rendezvény, melynek összefoglalója két rövid esetleírással kezdve olvasható ebben a cikkben.

Egy települési önkormányzat működéséhez, gazdálkodásának egyes szegmenseihez kapcsolódó adatbázisát, ill. a kapcsolódó szoftverek üzemeltetését magánvállaltra bízta. A tevékenység kiszervezésének szerződésébe gyakorlatilag semmi sem került bele annak vonatkozásában, hogy az érintett adatok, vagy azokból az említett szoftverek segítségével létrehozott hozzáadott értékű adatok tulajdonjoga kit illet, kit tekintenek a felek a továbbiakban az előbbi vagy az utóbbi adatok gazdáinak, ill. kit, vagy kiket az adatok kezelőjének. Rövid időn belül igazolódott, hogy a felvázolt helyzet komoly nézeteltérésekhez vezet a felek között.

Adott egy tömegközlekedési hálózat, melynek digitális térképi és ahhoz kapcsolódó adatai tekintélyes méretű és meglehetőségen komplex tartalmú adatbázist alkotnak. Alapját a különböző tömegközlekedési eszközök útvonalai, megállók koordinátái, nevek és leírások képezik. Állami és magán szervezetek sokasága a közlekedés szervezésétől kezdve, a helyhez kötött szolgáltatásokon át, marketing tevékenységhez, műszaki nyilvántartáshoz és további, több tucat cél érdekében vezet adatbázisokat. Miért alakult ki az a helyzet, hogy az említett adatbázisok alapját képező adatokat, azok változáskövetésével együtt a felhasználó szervezetek jelentős többsége, egymástól teljesen független, önálló rendszerben vezeti? Kinek kedvező ez és kinek nem? Érdemes ezen változtatni, s ha igen milyen gyakorlati lépéseket érdemes tenni ennek vonatkásában?

A fentebbi két kiragadott példa a magánkézben lévő -vagy legalábbis az adatok tulajdonjogát illetően vitatott- eredetileg állami költségvetési forrásokból létrejött adatbázisok, ill. a párhuzamosan vezetett informatikai nyilvántartások problémaköréből merít. Egyik, másik esetleg mindkét esetet áttekintve, néhány olvasóban felmerülhet a gondolat, hogy magyarországi, vagy legalábbis közép-kelet-európai példákról van szó. Számukra is értékes üzenetekkel szolgálhatott a berlini „Open Data: Apps for Everyone?” rendezvény, ahol többek között az is egyértelműen kiderült, hogy a közszféra információinak felhasználásához kapcsolódó, adott esetben az említett példákkal jellemezhető problémák minden uniós tagország számára tartogatnak kihívásokat. Az előbbi egyébként egy franciaországi, az utóbbi pedig egy német város példája.
A találkozó céljaként definiálták, hogy a közszféra információinak újrafelhasználásához, ill. a nyílt adatok témaköréhez kapcsolódóan olyan előadásokat hallgassanak a részt vevők, ill. olyan viták generálódjanak, melyek azon túl, hogy naprakész információk közlésével és a vélemények ütköztetésével segítik a területen való eligazodást és a különböző EU-s tendenciák nyomon követését, egyidejűleg jól mutassanak rá az újrafelhasználáshoz kapcsolódó piaci lehetőségekre.
A rendezvény délelőtti szekcióiban magán és állami vállalatok képviselői tartottak előadásokat, a délutáni blokkban pedig workshopok szerveződtek, melyek keretében a hallgatóság aktív közreműködésével néhány kijelölt szaktekintély vitatta meg a közszféra információihoz való hozzáférés lehetőségeit, akadályait, s a még kiaknázatlan lehetőségeket.
Az előadások és viták nem kizárólag a PSI (Public Sector Information) irányelvhez kapcsolódtak, bár az említett irányelv az aktuális tendenciák eredőjeként jelent meg. Fontos ugyanis, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2003/98/EK –tehát immáron 8 éve hatályban lévő- irányelve a közszféra információinak további felhasználásáról szól, s fő célja a tagállamok gyakorlatának megváltoztatása, a közvagyont képező információk üzletszerű hasznosításának lehetővé tétele. Elhangzott, hogy a tagállamoknak mindezt a hazai jogrendszerükbe kell(ett) építeni, melyet az Európai Bizottság megfelelési vizsgálat alá vet. Az ilyen jellegű vizsgálatok első köre 2008-ig lezárult, majd idén 2011-ben újabb követi. Elmondható, hogy bár a közszféra sok helyen „nem rajong” a PSI irányelvért, annak pozitív hatása mégis vitathatatlan.
Felhívták a hallgatóság figyelmét, hogy PSI irányelv számtalan kezdeményezés, projekt, portál és technológiai megoldás létrejöttét indukálta, melyek közül -a teljességre törekedés nélkül- az alábbiak emelhetőek ki:

Akcióterv, mely a lakosság és a vállalkozások bevonásával, e-kormányzati megoldásokon keresztül hivatott a közérdekű döntéseket segíteni. Fontos szerepet kap benne a köz és magánforrások összevonásában rejlő lehetőségek hangsúlyozása.

  • Digital agenda for europe
Az Európai Bizottság 2010 május 19-én bemutatott Digitális menetrendje, melynek leginkább lényeges elemei az egységes digitális piac létrehozása, az interoperabilitás javítása, az internet iránti bizalom növelése.

  • data.gov.uk (Opening up government)
Web-portál, melyről elsősorban közadatokat lehet Nagy Britannia vonatkozásában elérni

Egyértelmű, hogy a közszféra információinak - nemzetbiztonsági vagy más jól alátámasztható okoktól eltekintve- jogi vagy technológiai eszközökkel történő visszatartása az innováció és a gazdasági fejlődés gátja. Az érintett adatok és információk publicitása ugyanakkor kiemelkedő szerepet játszhat az államigazgatás iránti bizalom erősítésében, ill. a tagországok egyedi helyzetétől függően adott esetben, a jelentősen megcsappant bizalom felépítésében.
Több területen mutatkozik ésszerűnek az irányelv kiterjesztése, melyek közül az összehangolt licenszpolitika, a nyers adatok szolgáltatásának kötelezettsége, s a nyílt formátumok kérdései a legfontosabbak. Megfelelő meta-információkkal ellátott, könnyen kezelhető technológiai megoldásokkal kereshető és letölthető adatokra van szükség, melyek kapcsán mind a felhasználási, mind pedig az újrahasznosítási lehetőségeket jogilag maximálisan tisztázni szükséges. Határozottan különbséget kell tenni a nyers adatok előállítása, szolgáltatása és a hozzáadott értékű információszolgáltatás között.
A költségeket vizsgálva nagyon fontos különválasztani az adatok előállításának, publikálásának és újrahasznosításának költségeit, melyek között szükséges azonosítani a kormányzati, ill. magánszektor –mint költségviselő- szerepét. A előadók többsége szerint lényeges, hogy a kormányzati oldal fedezze a lehető legkevesebb költséget, s „amit lehet” már a magánszektorra szükséges bízni. Annak tényét viszont, hogy a magánszektor egyelőre korlátozottan használja ki a közszféra információiban rejlő lehetőségeket, nem lenne korrekt kizárólag az államigazgatás felelősségeként feltüntetni. A magánszektornak is törekednie kell arra, hogy érdekeltté tegye a közszférát, adatainak megosztásában. Kétségtelen, hogy sok, tagországonként is egyedi esetben ez meglehetősen problematikus, (pl. kataszteri adatok), de egyik féltől sem várható el, hogy önként vállalná a „lose-win” helyzet előbbi szeletét. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy konkrét üzleti modellt egyetlen előadó sem tudott megnevezni, ill. olyan „legjobb gyakorlat” részleteivel sem ismerkedhetett meg a hallgatóság, mely meggyőzően mutatta volna be a közszféra információinak hatékony üzleti felhasználását.
A rendezvény zárásával nem kerültek kőbe vésett ajánlások megfogalmazásra, nem született „kiáltvány”, csupán az elhangzottak, jelen cikkben felvázoltakhoz hasonló összegzésére került sor, bízva abban, hogy az összejövetel hozzájárult a közszféra információiban rejlő piaci és non-profit lehetőségek bemutatásához és kiaknázásához, a köz- és magánszféra közötti, témában releváns hatékony párbeszéd szorgalmazásához.
Juhász Géza Péter"

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

About the LAPSI project

LAPSI is a project in the FP7 program of the European Union.
Legal Aspects of the Public Sector Information and Re-use.
Timespan: 30 months. Participants: 20 institutions and organistions. Coordinator: University of Torino.
Kick-off Meeting: Torino, 26-28 March, 2010

Role of HUNAGI in the LAPSI Project

HUNAGI contribution is related mainly to the Geographic Information which are produced, maintained and used in land management, including surveying, mapping, cadastre and land registration, remote sensing and serviced by relevant spatial data infrastructures. From a national economic point of view, the uniform land registration system operating in Hungary is one of the most important databases of the country. This system allows to obtain over the time updated legal and geometric data, as well as other information (e.g. on ownership, land uses, mortgages, etc.). The cadastral maps integrated into the uniform land registration system show spatial relations and references of rights, facts and other information appearing on the property sheets, serving as a basis of engineering planning for the national economy. The national spatial data infrastructure can be built on this uniform, authorized and public land registration system, in small partial modules, following the EU INSPIRE Directive. HUNAGI will participate to all Working Groups and actively take part to Working Groups 01, 03 and 04. It also makes its facilities available to host one of the thematic network seminars or conferences.

About the HUNAGI Team of the LAPSI Project

Team members:
Piroska Zalaba (FvM FTF www.fvm.hu), dr. Szabolcs Mihály (FÖMI www.fomi.hu), dr.József Mlinarics (MATISZ www.matisz.hu), Ferenc Hargitai (MATISZ www.matisz.hu), István Sponga (Neumann-Ház Nonprofit Kft www.neumann-haz.hu), Dr. Tamás A. Kovács (Dr. Kovács A. Tamás Ügyvédi Iroda www.kovacsatamasiroda.hu), Dr. Gábor Remetey-Fülöpp, Team leader (HUNAGI www.hunagi.hu)

Observers/supporters:
Barkóczi Zsolt (HUNAGI www.hunagi.hu), Tóth Sándor (FVM FTF www.fvm.hu)
Klóser Anikó (Meh EKK www.ekk.meh.gov.hu), dr. Marosán Andrea (MeH EKK), dr. Csiszér Gábor (MeH EKK)
Temporal replacements: Éva Harbula for Dr. Szabolcs Mihály (FÖMI)

About the Team Leader

Gabor Remetey-Fülöpp is Secretary General of Hungarian Association of Geo- information/HUNAGI. He holds a degree in Civil Engineering (Budapest) and a second diploma in automation in geodesy. Among his numerous experiences he has been part of the EU Acquis-related institutional development project (1998-2006), of the EC INSPIRE Experts Team (2001-2006), and of the Drafting Team, National SDI Strategy (2004-2006). He also took part to ePSIplus activities.