2011. február 25., péntek

Első nyílvános LAPSI konferencia


Mai postánkból. Cristiana Sappa LAPSI projekt menedzser küldte meg a legfrissebb információt a kétnapos rendezvényről:
"This is to inform you that a draft agenda of the first LAPSI Public Conference (+ 2nd LAPSI Award and 1st LAPSI award) is available on our website: http://www.lapsi-project.eu/milan
The related public conference call for paper is detailed here : http://www.lapsi-project.eu/cfpapers
And the LAPSI Award call for application is here: http://www.lapsi-project.eu/call
Feel free to spread this information to whoever may be interested. .
In addition to this, I take this chance also to remind you that on our LAPSI website we are collecting a PSI bibliography (http://www.lapsi-project.eu/biblio) and we are summing up decisions related to PSI in English and in their original language (http://www.lapsi-project.eu/decisions). Should you wish to contribute in some way, feel free to contact me for any further information.
I hope to see you in Milan on May 5th and 6th." 
Cristiana Sappa (Postdoctoral Researcher, Torino Law School, Research Fellow, Nexa Center for Internet and Society, http://nexa.polito.it)

Juhász Géza Péter (CASCADOSS Magyarországi Egyesület) beszámolója az ePSIplatform nyílt adatokkal kapcsolatos berlini rendezvényéről


A HUNAGI LAPSI Csapat nevében Juhász Géza Péter részt vett a berlini ePSIplatform találkozón. Szakmai beszámolóját
minden az adatpolitika iránt érdeklődő figyelmébe ajánlom.

"ePSI platform Berlin – Open Data: Apps for Everyone?

Február 18-án Berlinben került megrendezésre az „ePSI platform Berlin – Open Data: Apps for Everyone?” című rendezvény, melynek összefoglalója két rövid esetleírással kezdve olvasható ebben a cikkben.

Egy települési önkormányzat működéséhez, gazdálkodásának egyes szegmenseihez kapcsolódó adatbázisát, ill. a kapcsolódó szoftverek üzemeltetését magánvállaltra bízta. A tevékenység kiszervezésének szerződésébe gyakorlatilag semmi sem került bele annak vonatkozásában, hogy az érintett adatok, vagy azokból az említett szoftverek segítségével létrehozott hozzáadott értékű adatok tulajdonjoga kit illet, kit tekintenek a felek a továbbiakban az előbbi vagy az utóbbi adatok gazdáinak, ill. kit, vagy kiket az adatok kezelőjének. Rövid időn belül igazolódott, hogy a felvázolt helyzet komoly nézeteltérésekhez vezet a felek között.

Adott egy tömegközlekedési hálózat, melynek digitális térképi és ahhoz kapcsolódó adatai tekintélyes méretű és meglehetőségen komplex tartalmú adatbázist alkotnak. Alapját a különböző tömegközlekedési eszközök útvonalai, megállók koordinátái, nevek és leírások képezik. Állami és magán szervezetek sokasága a közlekedés szervezésétől kezdve, a helyhez kötött szolgáltatásokon át, marketing tevékenységhez, műszaki nyilvántartáshoz és további, több tucat cél érdekében vezet adatbázisokat. Miért alakult ki az a helyzet, hogy az említett adatbázisok alapját képező adatokat, azok változáskövetésével együtt a felhasználó szervezetek jelentős többsége, egymástól teljesen független, önálló rendszerben vezeti? Kinek kedvező ez és kinek nem? Érdemes ezen változtatni, s ha igen milyen gyakorlati lépéseket érdemes tenni ennek vonatkásában?

A fentebbi két kiragadott példa a magánkézben lévő -vagy legalábbis az adatok tulajdonjogát illetően vitatott- eredetileg állami költségvetési forrásokból létrejött adatbázisok, ill. a párhuzamosan vezetett informatikai nyilvántartások problémaköréből merít. Egyik, másik esetleg mindkét esetet áttekintve, néhány olvasóban felmerülhet a gondolat, hogy magyarországi, vagy legalábbis közép-kelet-európai példákról van szó. Számukra is értékes üzenetekkel szolgálhatott a berlini „Open Data: Apps for Everyone?” rendezvény, ahol többek között az is egyértelműen kiderült, hogy a közszféra információinak felhasználásához kapcsolódó, adott esetben az említett példákkal jellemezhető problémák minden uniós tagország számára tartogatnak kihívásokat. Az előbbi egyébként egy franciaországi, az utóbbi pedig egy német város példája.
A találkozó céljaként definiálták, hogy a közszféra információinak újrafelhasználásához, ill. a nyílt adatok témaköréhez kapcsolódóan olyan előadásokat hallgassanak a részt vevők, ill. olyan viták generálódjanak, melyek azon túl, hogy naprakész információk közlésével és a vélemények ütköztetésével segítik a területen való eligazodást és a különböző EU-s tendenciák nyomon követését, egyidejűleg jól mutassanak rá az újrafelhasználáshoz kapcsolódó piaci lehetőségekre.
A rendezvény délelőtti szekcióiban magán és állami vállalatok képviselői tartottak előadásokat, a délutáni blokkban pedig workshopok szerveződtek, melyek keretében a hallgatóság aktív közreműködésével néhány kijelölt szaktekintély vitatta meg a közszféra információihoz való hozzáférés lehetőségeit, akadályait, s a még kiaknázatlan lehetőségeket.
Az előadások és viták nem kizárólag a PSI (Public Sector Information) irányelvhez kapcsolódtak, bár az említett irányelv az aktuális tendenciák eredőjeként jelent meg. Fontos ugyanis, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2003/98/EK –tehát immáron 8 éve hatályban lévő- irányelve a közszféra információinak további felhasználásáról szól, s fő célja a tagállamok gyakorlatának megváltoztatása, a közvagyont képező információk üzletszerű hasznosításának lehetővé tétele. Elhangzott, hogy a tagállamoknak mindezt a hazai jogrendszerükbe kell(ett) építeni, melyet az Európai Bizottság megfelelési vizsgálat alá vet. Az ilyen jellegű vizsgálatok első köre 2008-ig lezárult, majd idén 2011-ben újabb követi. Elmondható, hogy bár a közszféra sok helyen „nem rajong” a PSI irányelvért, annak pozitív hatása mégis vitathatatlan.
Felhívták a hallgatóság figyelmét, hogy PSI irányelv számtalan kezdeményezés, projekt, portál és technológiai megoldás létrejöttét indukálta, melyek közül -a teljességre törekedés nélkül- az alábbiak emelhetőek ki:

Akcióterv, mely a lakosság és a vállalkozások bevonásával, e-kormányzati megoldásokon keresztül hivatott a közérdekű döntéseket segíteni. Fontos szerepet kap benne a köz és magánforrások összevonásában rejlő lehetőségek hangsúlyozása.

 • Digital agenda for europe
Az Európai Bizottság 2010 május 19-én bemutatott Digitális menetrendje, melynek leginkább lényeges elemei az egységes digitális piac létrehozása, az interoperabilitás javítása, az internet iránti bizalom növelése.

 • data.gov.uk (Opening up government)
Web-portál, melyről elsősorban közadatokat lehet Nagy Britannia vonatkozásában elérni

Egyértelmű, hogy a közszféra információinak - nemzetbiztonsági vagy más jól alátámasztható okoktól eltekintve- jogi vagy technológiai eszközökkel történő visszatartása az innováció és a gazdasági fejlődés gátja. Az érintett adatok és információk publicitása ugyanakkor kiemelkedő szerepet játszhat az államigazgatás iránti bizalom erősítésében, ill. a tagországok egyedi helyzetétől függően adott esetben, a jelentősen megcsappant bizalom felépítésében.
Több területen mutatkozik ésszerűnek az irányelv kiterjesztése, melyek közül az összehangolt licenszpolitika, a nyers adatok szolgáltatásának kötelezettsége, s a nyílt formátumok kérdései a legfontosabbak. Megfelelő meta-információkkal ellátott, könnyen kezelhető technológiai megoldásokkal kereshető és letölthető adatokra van szükség, melyek kapcsán mind a felhasználási, mind pedig az újrahasznosítási lehetőségeket jogilag maximálisan tisztázni szükséges. Határozottan különbséget kell tenni a nyers adatok előállítása, szolgáltatása és a hozzáadott értékű információszolgáltatás között.
A költségeket vizsgálva nagyon fontos különválasztani az adatok előállításának, publikálásának és újrahasznosításának költségeit, melyek között szükséges azonosítani a kormányzati, ill. magánszektor –mint költségviselő- szerepét. A előadók többsége szerint lényeges, hogy a kormányzati oldal fedezze a lehető legkevesebb költséget, s „amit lehet” már a magánszektorra szükséges bízni. Annak tényét viszont, hogy a magánszektor egyelőre korlátozottan használja ki a közszféra információiban rejlő lehetőségeket, nem lenne korrekt kizárólag az államigazgatás felelősségeként feltüntetni. A magánszektornak is törekednie kell arra, hogy érdekeltté tegye a közszférát, adatainak megosztásában. Kétségtelen, hogy sok, tagországonként is egyedi esetben ez meglehetősen problematikus, (pl. kataszteri adatok), de egyik féltől sem várható el, hogy önként vállalná a „lose-win” helyzet előbbi szeletét. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy konkrét üzleti modellt egyetlen előadó sem tudott megnevezni, ill. olyan „legjobb gyakorlat” részleteivel sem ismerkedhetett meg a hallgatóság, mely meggyőzően mutatta volna be a közszféra információinak hatékony üzleti felhasználását.
A rendezvény zárásával nem kerültek kőbe vésett ajánlások megfogalmazásra, nem született „kiáltvány”, csupán az elhangzottak, jelen cikkben felvázoltakhoz hasonló összegzésére került sor, bízva abban, hogy az összejövetel hozzájárult a közszféra információiban rejlő piaci és non-profit lehetőségek bemutatásához és kiaknázásához, a köz- és magánszféra közötti, témában releváns hatékony párbeszéd szorgalmazásához.
Juhász Géza Péter"

2011. február 9., szerda

Rendelkezésre állnak a münsteri találkozó előadásanyagai

Cristiana Sappa projektkoordintor írja mai levelében, hogy elérhetőek a LAPSI projekt honlapján a legutbbi konzorciumi találkozó előadásanyagai. Megtekintésükhöz klikk ide.

2011. február 1., kedd

HUNAGI LAPSI csapat képviselők a berlini PSI és nyílt rendszerek műhelyen


A LAPSI projekt figyelemfelhívására a  HUNAGI LAPSI csapat részéről két szakértő vesz részt a márciusi berlini műhelyen Juhász Géza Péter (CASCADOSS Magyarországi Egyesület elnöke) és Podolcsák Ádám, a Compet-terra Kft ügyvezetője. Mindketten idén év elején csatlakoztak a HUNAGI LAPSI csapathoz, vállalva a megfelelő LAPSI munkacsoport munkájába való bekapcsolódást, amely nyomonkövetést, akciókban való lehetőség szerinti részvételt, szakanyag véleményezését, beszámoló elkészítésében való részvételt és az ismertetterjesztésében való közreműködést jelenti.
A kiutazók közül az egyesületi szakértő repülőgegy és szállás költségét a HUNAGI LAPSI kerete biztosítja. A küldetést követően a kiutazók a LAPSI Csapat nyílvános ülésén számolnak be tapasztalataikról és gyűjtött imereteikről, de benyomásaikról az ePSIplatform LAPSI számára is fenntartott blogján is írhatnak.
A berlini program a következő:

Programma ePSI platform Berlin: Open Data: Apps for Everyone?

Source: ePSIplatform.eu
The full programme for the ePSIplatform's Berlin event is now available. Register and join us on February 18th!
Berlin, 01 February 2011
The full programme for the ePSIplatform's Berlin event is now available. Register and join us on February 18th!
Berlin Meeting Agenda
Morning programme
8:30-9:00 Registration
9:00-9:15 Welcome – Introduction and Overview
Speaker(s):
 • Rob Davies EPSIPlatform
 • Daniel Dietrich Open Data Network Germany
9:15-10:45 Session 1 - Setting the Scene: Open Data, PSI Re-Use and Apps
Speaker(s):
 • Daniel Dietrich , Open Data Network Germany
 • Richard Swetenham, European Commission, DG INFSO
 • Prodromos Tsiavos, Industry Expert on PSI Re-use and Apps
Session 1 Moderator: Dr. Peter A. Hecker, GEOkomm e.V.
10:45-11:00 Break
11:00-12:30 Session 2 - Opportunities and Challenges: Here and Elsewhere
Speaker(s):
 • Denis Berthault, LexisNexis France, GFII, PSI Alliance
 • Christian Kreutz, Frankfurt-gestalten.de (Spokesman for practical examples from Berlin, Frankfurt, Munich)
 • Dr. Martin Fornefeld, MICUS, IWG-Netzwerk e.V. (EU Law as Motor Report / Market Analysis)
Session 2 Moderator: Michael Fanning, Online Consultants International GmbH
12:30-13:00 Introduction of the New ePSIPlatform Contractor
Session opened by Rob Davies, ePSIPlatform
 • Introduction of the new ePSIPlatform Contractor Zenc, The Netherlands
 • Outline of future plans for the ePSIplatform Zenc, The Netherlands
 • Moderated Q&A session Zenc, The Netherlands
13:00-14:00 Lunch
A lunch with tea and coffee will be provided
Afternoon programme
14:00-15:45 Workshops - Characterising Opportunities and Challenges
Workshop 1: “Think local, act local!”
Workshop 1 Moderator: Stefan Gehrke, Open Data Network Contributor(s):
 • Germany Christian Kreutz (Frankfurt), Julia Witt (Berlin), Dr. Marcus Dapp (Munich)
 • EU Open Cities Project - Jens Klessman, Fraunhofer FOKUS
 • EU LOD2 Project - Sören Auer, TU Leipzig
 • France Daniel Kaplan, FING (to be confirmed)
Workshop 2: “Access, re-use, innovate!”
Workshop 2 Moderator: Matthias Spielkamp, iRights Contributor(s):
 • John Weitzmann, Creative Commons Germany
 • Mathias Schindler, Wikimedia Germany
 • Kristof de Meulder, APIE, France
 • Thomas Langkabel, CSC
Workshop 3: “Open data, collective benefits?”
Workshop 3 Moderator: Michael Hörz, Open Data Network Contributor(s):
 • Morten Lind, Senior Advisor, Danish Enterprise and Construction Authority
 • Rufus Pollock, Open Knowledge Foundation
 • Anke Domscheit-Berg, Government 2.0 Network Germany (Microsoft Deutschland GmbH)
15:45-16:15 Break
16:15-16:45 Workshop Round-up - Drawing Together the Opportunities and Challenges Regarding Open Data and PSI Re-use in Germany
Workshop 1,2,3, Moderator(s): Give an account of the workshop and its outcome, approx. 10 minutes.
Workshop 1: “Think local, act local!”
Workshop 2: “Access, re-use, innovate!”
Workshop 3: “Open data, collective benefits?”
Workshop Round-up Moderator: Michael Fanning, Online Consultants International GmbH.
16:45-17:00 Conclusion and “Auf Wiedersehen!”
Last comments: Daniel Dietrich, Open Data Network Germany
The ePSIplatform.eu team (both the current and incoming team) is looking forward to meeting you in Berlin! Don't forget to register!

About the LAPSI project

LAPSI is a project in the FP7 program of the European Union.
Legal Aspects of the Public Sector Information and Re-use.
Timespan: 30 months. Participants: 20 institutions and organistions. Coordinator: University of Torino.
Kick-off Meeting: Torino, 26-28 March, 2010

Role of HUNAGI in the LAPSI Project

HUNAGI contribution is related mainly to the Geographic Information which are produced, maintained and used in land management, including surveying, mapping, cadastre and land registration, remote sensing and serviced by relevant spatial data infrastructures. From a national economic point of view, the uniform land registration system operating in Hungary is one of the most important databases of the country. This system allows to obtain over the time updated legal and geometric data, as well as other information (e.g. on ownership, land uses, mortgages, etc.). The cadastral maps integrated into the uniform land registration system show spatial relations and references of rights, facts and other information appearing on the property sheets, serving as a basis of engineering planning for the national economy. The national spatial data infrastructure can be built on this uniform, authorized and public land registration system, in small partial modules, following the EU INSPIRE Directive. HUNAGI will participate to all Working Groups and actively take part to Working Groups 01, 03 and 04. It also makes its facilities available to host one of the thematic network seminars or conferences.

About the HUNAGI Team of the LAPSI Project

Team members:
Piroska Zalaba (FvM FTF www.fvm.hu), dr. Szabolcs Mihály (FÖMI www.fomi.hu), dr.József Mlinarics (MATISZ www.matisz.hu), Ferenc Hargitai (MATISZ www.matisz.hu), István Sponga (Neumann-Ház Nonprofit Kft www.neumann-haz.hu), Dr. Tamás A. Kovács (Dr. Kovács A. Tamás Ügyvédi Iroda www.kovacsatamasiroda.hu), Dr. Gábor Remetey-Fülöpp, Team leader (HUNAGI www.hunagi.hu)

Observers/supporters:
Barkóczi Zsolt (HUNAGI www.hunagi.hu), Tóth Sándor (FVM FTF www.fvm.hu)
Klóser Anikó (Meh EKK www.ekk.meh.gov.hu), dr. Marosán Andrea (MeH EKK), dr. Csiszér Gábor (MeH EKK)
Temporal replacements: Éva Harbula for Dr. Szabolcs Mihály (FÖMI)

About the Team Leader

Gabor Remetey-Fülöpp is Secretary General of Hungarian Association of Geo- information/HUNAGI. He holds a degree in Civil Engineering (Budapest) and a second diploma in automation in geodesy. Among his numerous experiences he has been part of the EU Acquis-related institutional development project (1998-2006), of the EC INSPIRE Experts Team (2001-2006), and of the Drafting Team, National SDI Strategy (2004-2006). He also took part to ePSIplus activities.